VEPS-tunnus KK 685/1993

Valtiopäivät 1993

Kirjallinen kysymys 685
Mäkelä ym.: Suomen Kannabisyhdistyksen toiminnan laillisuuden selvittämisestä

Eduskunnan Herra Puhemiehelle

Suomessa toimii yhdistys nimeltä Suomen Kannabisyhdistys. Tämä järjestö on perustettu vuonna 1991 ja sen tarkoituksena on saada huumeiden käyttö lailliseksi maassamme. Järjestön informaation mukaan tämä toimenpide helpottaisi yhteiskunnan mahdollisuutta taistella rikollisuutta vastaan.

Tarkoitusperiensä edesauttamiseksi yhdistys jakaa kirjallista materiaalia, jossa se erilaisiin kansainvälisiin kommentteihin ja tutkimuksiin vedoten pyrkii todistamaan huumeiden laillisen käytön ihmeitätekevää vaikutusta huume- ja rikollisuusongelmaan. Suomen Kannabisyhdistyksen tarkoitus on vaikuttaa päihdepolitiikkaan ja lainsäädäntöön siten, että kannabiksen käyttö, saatavuus ja kotikasvatus omaan käyttöön tulisi täysi-ikäisille lailliseksi. Tämä toiminta on selkeässä ristiriidassa vallitsevan lainsäädännön ja myös uudistumassa olevan rikoslain ja huumelain kanssa. Vaikkakin yksittäinen kotikäyttö tultaisiin sallimaan, ei nyt harjoitetun kaltainen julkinen propaganda asian edistämiseksi ole lain hengen mukaista.

Edellä olevan perusteella ja valtiopäiväjärjestyksen 37 :n 1 momenttiin viitaten esitämme kunnioittavasti valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin Hallitus aikoo ryhtyä Suomen Kannabisyhdistyksen toiminnan laillisuuden selvittämiseksi ja yhdistyksen mahdolliseksi lopettamiseksi, jos havaitaan sen harjoittaman toiminnanolevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa?

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1993
Tina Mäkelä Hannu Suhonen


Eduskunnan Herra Puhemiehelle

Valtiopäiväjärjestyksen 37 :n 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa Te, Herra Puhemies, olette toimittanut valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi kansanedustaja Mäkelän ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen n:o 685:

Mihin toimiin Hallitus aikoo ryhtyä Suomen Kannabisyhdistyksen toiminnan laillisuuden selvittämiseksi ja yhdistyksen mahdolliseksi lopettamiseksi, jos havaitaan sen harjoittaman toiminnan olevan ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa?

Vastauksena kysymykseen esitän kunnioittavasti seuraavaa:

Suomen Kannabisyhdistyksen sääntöjen mukaan sen tarkoituksena on vaikuttaa päihdepolitiikkaan ja lainsäädäntöön siten, että kannabiksen käyttö, saatavuus ja kotikasvatus omaan käyttöön tulee lailliseksi täysi-ikäisille Suomen kansalaisille, sekä tutkia kannabiksen käyttöä eri kulttuureissa ja eri aikoina.

Yhdistystä ei ole yhdistysrekisteritoimistosta saatujen tietojen mukaan merkitty rekisteriin eikä näin ollen myöskään sen sääntöjä ole vahvistettu.

Yhdistyslain (503/89) 43 :n nojalla yhdistyksen kotipaikan alioikeus voi sisäasiainministeriön, virallisen syyttäjän tai yhdistyksen jäsenen kanteesta julistaa yhdistyksen lakkautetuksi muun muassa, jos yhdistys toimii olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja. Lain 59 :n mukaan lakkauttaminen voi kohdistua myös rekisteröimättömään yhdistykseen.

Sisäasiainministeriö on 5.2.1993 lähettämällään tutkimuspyynnöllä pyytänyt Helsingin poliisilaitosta selvittämään, onko Suomen Kannabisyhdistys toiminut olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja. Helsingin poliisilaitos on suorittanut asiassa tutkinnan. Tutkinnasta on tehty poliisin päätös olla saattamatta asiaa syyttäjän harkittavaksi, koska esitutkinnassa on selvinnyt, ettei rikosta ole tehty.

Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 1993

Sisäasiainministeri Mauri Pekkarinen


Till Riksdagens Herr Talman

I det syfte 37 1 mom. riksdagsordningen anger har Ni, Herr Talman, till vederbörande medlem av statsrådet översänt följande av riksdagsman Mäkelä undertecknade spörsmål nr 685:

Vilka åtgärder ämnar Regeringen vidta för att utreda lagligheten i fråga om föreningen Suomen Kannabisyhdistys verksamhet och för eventuell upplösning av föreningen om den verksamhet som föreningen utövar konstateras stå i strid med gällande lagstiftning?

Som svar på detta spörsmål får jag vördsamt anföra följande:

Enligt Suomen Kannabisyhdistys (Finlands Cannabisförening) stadgar skall föreningen påverka rusmedelspolitiken och lagstiftningen, så att användning, åtkomlighet och hemodling av cannabis för eget behov legaligeras för myndiga finska medborgare, samt undersöka cannabisanvändningen i olika kulturer och under olika tidsperioder.

Föreningen har enligt uppgift från föreningsregisterbyrån inte antecknats i registret och dess stadgar har således inte heller fastställts.

Med stöd av 43 föreningslagen (503/89) kan underrätten på en förenings hemort på talan av inrikesministeriet, allmän åklagare eller en föreningsmedlem förklara föreningen upplöst bl.a. om den utövar verksamhet som väsentligt strider mot lag eller god sed. Enligt lagens 59 kan upplösningen även gälla en oregistrerad förening.

Inrikesministeriet har 5.2.1993 i en begäran om undersökning bett Helsingfors polisinrättning utreda om Suomen Kannabisyhdistys utövat verksamhet som väsentligt strider mot lag eller god sed. Helsingfors polisinrättning har undersökt ärendet. Efter avslutad undersökning har polisen beslutat att inte överlämna saken till åklagaren för prövning, eftersom vid förundersökningen framkommit att något brott inte begåtts.

Helsingfors den 27 december 1993

Inrikesminister Mauri Pekkarinen