Suomen kannabisyhdistys

Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen kannabisyhdistys, ruotsiksi Finlands Cannabisförening. Nimestä käytetään lyhennettä SKY. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on kumota kannabiskieltolaki, joka kriminalisoi vanhan kulttuurikasvin, hampun, nautinto- ja lääkekäytön ja estää tai haittaa sen viljelyä nautintoaineeksi, lääkkeeksi, kuiduksi, öljyksi, polttoaineeksi yms.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa tutkimus-, selvitys ja julkaisutoimintaa hampusta, sen ominaisuuksista, historiasta, kulttuureista ja käyttötavoista sekä hamppuun liittyvästä lainsäädännöstä.

Yhdistys osallistuu päihde-, kriminaali- ym. -poliittiseen keskusteluun mm. tiedotusvälineissä. Yhdistys järjestää keskustelutilaisuuksia, tapahtumia, näyttelyitä ja opintotoimintaa, tekee esityksiä viranomaisille ja päätöksentekijöille ja antaa apua ja tukea henkilöille, jotka ovat joutuneet kannabiskieltolaista johtuvan syrjinnän, oikeusturvaloukkausten tai vainon kohteeksi.

Toimintaansa varten yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys on aatteellinen yhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa jäsenilleen taloudellista etua.

Jäsenyys

4 §

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, yhteisö-, kannatus-, ainais- ja kunniajäsenet.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta.

Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen suomalainen yhteisö, jonka jäseninä olevat henkilöt voitaisiin hyväksyä varsinaisiksi jäseniksi.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toimintaa tukeva henkilö tai yhteisö.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet yhdistykseen.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä ainaisjäseneksi jäsenen, joka maksaa kymmenen vuoden jäsenmaksun tai hallituksen erikseen hyväksymän ainaisjäsenmaksun.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee yhdistyksen hallitus.

5 §

Yhdistys pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

6 §

Yhdistyksen syyskokous määrää vuosijäsenmaksun, joka jäsenen on maksettava yhdistykselle. Kunniajäsenen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.

Jäsen, joka on laiminlyönyt vuosijäsenmaksunsa maksamisen, menettää jäsenoikeutensa uuden kalenterivuoden alkaessa.

7 §

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen. Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen seuraavan kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

Yhdistyksen kokous voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusta vastaan tai on huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen kokoukset

8 §

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokouksissa läsnäolevat jäsenet.

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä johtokunnan määräämänä päivänä.

Kevätkokouksessa

Syyskokouksessa

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintäin kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä ilmoitettua asiaa varten sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

9 §

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä yksi ääni.Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä paitsi silloin, kun näissä säännöissä toisin määrätään. Äänten mennessä tasan ratkaisee yhdistyksen puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksissä, joissa ratkaisee arpa.

Kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa aina läsnäolo- ja puheoikeus ja äänioikeus silloin, kun kunniajäsenyyttä on välittömästi edeltänyt varsinainen jäsenyys.

10 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille kirjallisesti tai julkaisemalla kokouskutsu jäsenlehdessä tai jäsenistön keskuuteen leviävässä julkaisussa vähintäin seitsemän (7) vuorokautta ennen varsinaista ja viisi (5) vuorokautta ennen ylimääräistä kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava esille tulevat asiat.

Muut tiedonannot yhdistyksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Päätösvalta

11 §

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä.

Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen varsinaisen ja varajäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Varsinaisista ja varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuuden määrää arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut yhdistyksen tarvitsemat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun hallituksen jäsen sitä vaatii. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjeitse tai puhelimitse vähintään kolme (3) vuorokautta ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on kokouksessa läsnä.

Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

Tilinpäätös

12 §

Yhdistyksen toimi- ja tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös, toimintakertomus ja muut hallinnon vaatimat asiakirjat on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kevätkokoukselle osoitettu kertomus suorittamastaan tarkastuksesta viikkoa ennen kevätkokousta.

Nimenkirjoittajat

13 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin erikseen.

Sääntöjen muuttaminen tai toiminnan lopettaminen

14 §

Yhdistyksen kokous voi päättää sääntöjen muuttamisesta tai järjestön lopettamisesta, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja esitystä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokousedustajista. Yhdistys katsotaan purkautuneeksi, jos sillä ei ole kahteen (2) vuoteen ollut kokouksia, vaikka edellytykset niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa.

Muutetut säännös tulevat voimaan heti päätöksen jälkeen edellyttäen, että ne ovat lainmukaiset

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat Amnesty International Suomen osasto ry:lle.


Sääntöjä muutettiin vuonna 1997.
sky@sky.org