Lakiesityksen käsittely etenee:

lausunnot valmistuneet

Oikeusministeriön pyytämät lausunnot huumausainelakityöryhmän ehdotuksesta ovat valmistuneet. Kuten odottaa sopii, lausunnot poikkeavat toisistaan huomattavasti.

Sisäministeriön poliisiosaston mielestä ehdotus toteutuessaan pahentaisi huumetilannetta ja lisäisi Suomessa liikkuvien huumeiden määrää. Poliisiosaston mielestä valmistelua tulisi jatkaa laajemmassa työryhmässä, jotta saataisiin aikaan laki, joka tukisi riittävästi viranomaisten toimintaa; muuten kuulemma joudutaan suuriin ongelmiin. Keskusrikospoliisin mielestä lakia ei tule lieventää nykyisestä. Poliisijärjestöjen liitto pitää yleisestävyyden kannalta tärkeänä, että käyttäjät voidaan tuomita vankilarangaistuksiin. Kovin tutulta tuntuu, muttei yllättävältä.

	§  §  §

Pääosin hyvänä ehdotusta pitävät sosiaali- ja terveysministeriö, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta ja Suomen lakimiesliitto. Sosiaali- ja terveyshallitus pitää hyvänä sitä, että pakkokeinojen käyttö vähenisi: oikeusturvan kannalta on merkittävää, että kotietsintää, pidättämistä tai vangitsemista ei enää voisi käyttää käyttäjiin kuten ennen.

	§  §  §

Demokraattiset lakimiehet ja oikeuspoliittinen tutkimuslaitos kiinnittävät huomiota siihen, että pakkokeinojen käyttö, jos niiden käyttöön on tarvetta, pitäisi pystyä hoitamaan muuten kuin pitkillä vankeusrangaistuksilla.

	§  §  §

Helsingin yliopiston kansanterveystieteen laitos pitää huumausainerikkomuksen lisäämistä lakiin hyvin perusteltuna, mutta lisää, että olisi vielä syytä harkita teon rangaistavuuden poistamista myös huumausainerikkomuksena. Perusteluina kannalle lausunnossa esitetään sitä, että kun käyttäjä ei aiheuta käytöllään vahinkoa kenellekään henkilölle, ei häntä pitäisi tästä käytöstä rangaista. Rangaistavuuden rajan tulisi asettua siihen aiheuttaako huumeiden käyttäjä käytöllään tai muulla toiminnallaan vahinkoa muille ihmisille. Lausunnossa otetaan mielenkiintoisella tavalla kantaa ihmisen itsemääräämisoikeuteen: "Koko rikoslakiuudistuksen keskeisiä tavoitteita on ollut edistää ja suojella ihmisen itsemääräämisoikeutta. Huumeiden käytön rangaistavuuden säilyttäminen merkitsee ihmisen itsemääräämisoikeuden selvää ja muusta rikoslaista poikkeavaa rajoittamista". Suomen EY-jäsenyys merkitsee rikoslakien ja valvontaviranomaisten toiminnan yhdentymistä Euroopan eri maissa, mikä merkitsee mm. sitä, että Keski-Euroopan isojen valtioiden omaksuma politiikka tulee ottamaan jalansijaa myös Suomessa eli luopumista huumeiden käytön rangaistavuudesta sekä omaa käyttöä varten hallussapidetyn huumausaineen valvonnasta. Tähän olisi lausunnon mukaan syytä varautua jo nyt valmisteltavassa lakiesityksessä.

Kansanterveystieteen laitoksen lausunnossa kiinnitetään lisäksi huomiota kahteen kohtaan, jotka ovat siinä määrin epämääräisiä, että ne jättävät mahdollisuuden mielivaltaisiin tukintoihin. Niitä ovat huumausainerikoksen valmistelu (4§) ja törkeän huumausainerikoksen (2§) kohta kolme, jossa törkeän rikoksen tunnusmerkistöksi on otettu toimiminen rikoksen laajamittaiseen toteuttamiseen järjestäytyneen ryhmän jäsenenä. "Mielivalta on tässä kohdassa hyvin mahdollista, sillä sekä poliisien että syyttäjien toiminnassa on tähän asti pyritty kokoamaan mahdollisimman laajoja huumausainejuttuja ja liittämään niihin mahdollisimman monta henkilöä. Nykyisen esitutkinta- ja syyttämiskäytännön mukaisesti törkeästä huumausainerikoksesta voisi siksi saada tuomion johonkin ryhmään kuulumisestaan itsekin täysin tietämätön ja hyvin vähäpätöiseen huumausainerikokseen syyllistynyt henkilö".