Ny Narkotikalag

Narkotikalag 1289/93

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

l §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på tillsynen över narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika. Om narkotika som utgör läkemedel gäller dessutom vad som särskilt stadgas om dem. Om förebyggande av narkotikamissbruk och värd av narkotikamissbrukare stadgas i lagen om nykterhetsarbete (828/82) och lagen om missbrukarvård (41/86). Om narkotikabrott stadgas i strafflagen.

Definitioner

Som narkotika betraktas sådana ämnen och preparat som avses i 1961 års allmänna narkotikakonvention (FördrS 43/65) samt sådana ämnen och preparat som avses i konventionen angående psykotropiska ämnen (FördrS 60/76) så som närmare bestäms genom beslut av social- och hälsovårdsministeriet. Genom förordning kan dessutom stadgas att till narkotika skall hänföras sådana i förordningen nämnda växter som innehåller nåcot ämne som avses i de ovan nämnda konventionerna.

Som ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika betraktas i denna lag ämnen som upptas i förteckningarna i bilagan till Förenta Nationernas konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen, vilken ingicks i Wien den 20 december 1988, samt preparat som innehåller dessa ämnen så som närmare bestäms genom beslut av social- och hälsovårdsministeriet, med undantag av läkemedelspreparat eller andra preparat vilka innehåller ämnen som upptas i förteckningarna och är sammansatta så att de ämnen som nämns i förteckningarna inte med lätthet kan användas eller separeras med tillbudsstående metoder.

Som tillverkning av narkotika betraktas, med undantag av produktion, alla de förfaringssätt genom vilka narkotika kan erhållas. Som tillverkning betraktas dessutom rening samt omvandling av narkotika till andra narkotika.

Med produktion av narkotika avses avskiljande av opium, kokablad, cannabis eller cannabisharts från växter i vilka dessa ingår.

3 §

Allmänt förbud

Produktion, tillverkning, import, export, distribution, innehav och användning av samt handel med narkotika för andra än medicinska och vetenskapliga ändamål eller ändamål som främjar förebyggande eller undersökning av narkotikabrott är förbjudna. Det är dessutom förbjudet att odla opiumvallmo, kokabuske eller hampa för att användas som narkotika eller råvara för narkotika.

4 §

Tillstånd för medicinska ändamål

Tillverkning, import och export av narkotika för medicinska ändamål är tillåten med tillstånd av läkemedelsverket. Tillverkningstillstånd krävs dock inte särskilt för preparat. Vid prövning av om tillstånd skall beviljas skall utöver förpliktelserna enligt internationella konventioner även förebyggande av narkotikamissbruk beaktas. För narkotika vars medicinska användning inte kan anses var av betydelse får tillstånd inte beviljas.

Tillstånd att tillverka narkotika beviljas för viss tid. Läkemedelsverket kan av särskilda skäl återkalla ett tillstånd som beviljats för tillverkning, import eller export.

5 §

Tillstånd för vetenskapliga ändamål eller ändamål som främjar förebyggande eller

undersökning av narkotikabrott

Läkemedelsverket kan bevilja en myndighet eller en vetenskaplig forskningsanstalt tillstånd att importera, exportera eller tillverka narkotika för vetenskaplig forskning eller ändamål som främjar förebyggande eller undersökning av narkotikabrott. Läkemedelsverket kan för viss tid ge chefen för centralkriminalpolisen och chefen för tullstyrelsens undersökningsbyrå fullmakt att ge tillstånd att importera eller exportera narkotika för undersökning av narkotikabrott. Läkemedelsverket skall omedelbart underrättas om tillstånd som beviljas med stöd av fullmakten.

Utöver vad som stadgas i 1 mom. kan läkemedelsverket i enstaka fall bevilja tillstånd att importera, exportera eller tillverka narkotika i mindre skala för att användas för forskningsändamål.

Läkemedelsverket kan av särskilda skäl återkalla ett tillstånd eller en fullmakt som avses i denna paragraf.

6 §

Befrielse från tillståndsplikt samt andra

tillsynsåtgärder

Från tillståndsplikt som gäller tillverkning, import och export av narkotika kan genom förordning befrias sådan narkotika som med avseende på dess omfattande medicinska användning kan anses vara förknippad med endast obetydlig fara för missbruk samt från tillståndsplikt som gäller import och export av narkotika ett sådant kombinationspreparat som innehåller endast en obetydlig mängd narkotika i en form som är svår att återvinna och som inte är förknippat med någon väsentlig risk för missbruk. Genom förordning kan samtidigt stadgas om andra tillsynsåtgärder som gäller nämnda ämnen och preparat. Genom förordning kan stadgas att läkemedelsverket beslutar närmare om de ovan nämnda kombinationspreparaten.

Utöver vad som stadgas i 1 mom. är, enligt vad som närmare stadgas genom förordning, sådan narkotika som ingår i läkemedelslager i fartyg och luftfartyg i internationell trafik samt läkemedelspreparat som är avsedda för en resandes personliga medicinering befriade från tillståndsplikt som gäller import och export av narkotika och andra tillsynsåtgärder.

Tillsvn över ämnen som kan änvändas vid

tillverkning av narkotika

Om det finns skäl att misstänka att ett ämne som kan användas vid tillverkning av narkotika är avsett för olaglig tillverkning av narkotika, har läkemedelsverket rätt att förbjuda import, export och överlåtelse av ämnet.

Om tillsynen över ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika stadgas närmare genom förordning.

Påskrift

Den som tillverkar, importerar, exporterar och överlåter narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av nar-tika skall se till att på den förpackning i vilken ämnet eller preparatet överlåts finns nödvändiga identifieringsuppgi fter.

Om påskrifterna samt om kraven i fråga om uppgifter som skall lämnas i export- och importhandlingarna stadgas närmare genom förordning.

Skyldighet att föra bok över och lämna uppgifter

öm narkotika och ämnen som kan användas vid

tillverkning av narkotika

Den som har rätt att producera, tillverka, importera, exportera, distribuera och inneha samt handla med narkotika är skyldie att föra bok över narkotikan samt att göra anmälningar och lamna upplysningar i anslutning till den så som social- och hälsovårdsministeriet narmare bestämmer.

Den som importerar och exporterar ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika är skyldig att föra bok över dessa ämnen samt att göra anmälningar och lämna upplysningar i anslutning till dem så som social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmer.

Läkemedelsverket har rätt att på begäran få se den bokföring som nämns i 1 och 2 mom.

10 §

Beslag, förstöring och bort förande för förstöring

Utöver vad tvångsmedelslagen (450/87) stadgar om beslag, skall en anhållningsberättigad tjänsteman beslagta narkotika som enligt 3-6 § inte får innehas. En anhållningsberättigad tjänsteman skall bevisligen förstöra eller låta förstöra beslagtagen narkotika. Narkötikan eller en del av den skall dock förva-ras så länge den eventuellt behövs som bevis vid en rättegång.

En anhållningsberättigd tjänsteman får bevisligen förstöra eller låta förstöra råvaror, andra ämnen, anordningar eller tillbehör som är avsedda för olaglig produktion, odling, tillverkning eller användning eller olagligt innehav ar narkotika och som kan beslagtas, öm det är sannolikt att de kommer att dömas förverkade till staten och om deras värde inte är betydande.

Den som har kommit i besittning av narkotika utan att vara berättigad att inneha den är skyldig att utan dröjsmål överlämna den till polisen eller tullmyndigheten.

11 §

Vite

Om någon försummar att fullgöra de skyldigheter som han har enligt denna lag eller enligt stadganden eller bestämmelser som utfärdas med stöd av den, kan läkemedelsverket ålägga honom att fullgöra skyldigheterna vid vite. Om vite gäller viteslagen (1113/90).

12 §

Nieddelande av föreskrifter och tillsyn över dem

Övervakningen av narkotika och ämnen som används vid tillverkningen av narkotika ankommer på läkemedelsverket under social- och hälsovårdsministeriet.

Vid behov meddelar social- och hälsovårdsministeriet föreskrifter om lagring, förvaring, transport och annan hantering samt förstöring av narkotika och ämnen som används vid tillverkning av narkotika.

En av läkemedelsverket utsedd person har rätt att inspektera lokaler där narkotika eller ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika tillverkas, lagras, förvaras eller på annat sätt hanteras samt i detta sammanhang utan ersättning ta prover för undersökning.

13 §

Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Tillägg till strafflagen beträffande narkotikabrott 1304/93

Narkotikabrott

Den som olagligen

1) tillverkar eller försöker tillverka narkotika eller odlar opiumvallmo, kokabuske eller hampa för att användas som narkotika eller råvara för narkotika,

2) för eller försöker föra narkotika in i eller ut ur landet eller ransporterar eller låter transportera narkotika,

3) säljer, förmedlar, till någon annan överlåter eller på annat sätt sprider eller försöker sprida narkotika, eller

4) innehar, försöker anskaffa eller brukar narkotika,

skall för narkotika brott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Grovt narkotikabrott

Om vid narkotikabrott

1) föremålet för brottet är synnerligen farlig narkotika eller en stor mängd narkotika,

2) eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning,

3) gärningsmannen verkar som medlem i en grupp som organiserats särskilt för att begå sådana brott i storm omfattning,

4) flera människor utsätts för allvarlig fara till liv eller hälsa, eller

5) narkotika sprids till minderåriga eller annars på ett hänsynslöst sätt,

och narkotikabrottet även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt narkotika brott dömas till fängelse i minst ett och högst tio år.

Förberedelse till narkotika bröt

Den som för att begå ett brott som avses i 1 § 1-3 punkten tillverkar, i landet inför, anskaffar eller tar emot redskap, tillbehör eller ämnen som lämpar sig för att begå sådana brott, skall för förberedelse till narkotikabrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Främjande av narkotikabrott

Den som

1) för olaglig tillverkning, odling, införsel eller utförsel av narkotika tillverkar, transporterar, överlåter eller förmedlar redskap, tillbehör eller ämnen med vetskap om deras användningssyfte, eller

2) genom att låna ut pengar eller genom annan finansiering främjar narkotikabrott eller förberedelse till narkotikabrott eller il punkten nämnd verksamhet med vetskap om att finansieringen används för detta ändamål,

skall, om gärningen inte utgör delaktighet i narkotikabrott eller grovt narkotikabrott, för främjande av narkotikabrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Definitioner

Med narkotika aveses i detta kapitel narkotika enligt narkotikalagen (1289/93).

Med synnerligen farlig narkotika avses narkotika vars bruk medför livsfara vid felaktig dosering, fara för allvarlig hälso-skada även vid kortvarigt bruk eller starka avvänjningssymptom.

Förverkandepåföljd

Narkotika som har varit föremål för brott som avses i detta kapitel skall dömas förverkad till staten. Om narkotika inte kan dömas förverkad till staten på grund av att den för undvikande av påverkandeföljd har dolts eller förstörts kan gärningsmannen och den som är delaktig i brottet dömas att i stället för narkotikan förverka dess värde, antingen helt eller delvis.

Förverkade skall också dömas

1) redskap, tillbehör eller ämnen vilka har använts för begående av brott som nämns i detta kapitel eller vilka anskaffats för detta ändamål och

2) tillgångar som avses i 4 § 2 punkten, även om garningen utgör narkotikabrott eller grovt narkotikabrott; finansiären, den som mottagit tillgångarna eller vardera solidariskt kan dömas att förverka tillgångarna.

På förverkandepåföljd enligt 2 mom. tillämpas på motsvarande sätt 46 kap. 9-ll §§.

Om förverkande av ekonomisk fördel av brott stadgas i 2 kap. 16 §.

7 §

Åtgärdseftergift

För bruk av narkotika och andra brott enligt detta kapitel som har samband med bruk av narkotika får, utöver vad förordningen om införande av strafflagen eller denna lag stadgar, eftergift ske ifråga om åtal eller straff, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna har varit ägnad att försvaga den allmänna laglydnaden. Eftergift i fråga om åtal eller straff får även ske om gärningsmannen visar att han har förbundit sig att genomgå vård som godkänts av social- och hälsovårdsministeriet.