Deglamorising Cannabis

The Lancet editorial, Vol 346. November 1995. Citations.

Otteita The Lancet - lääketieteellisen julkaisun pääkirjoituksesta marraskuu 1995.

The smoking of cannabis, even long term, is not harmful to health. Yet this widely used substance is illegal just about everywhere. There have been numerous calls over the years for the legalisation, or at least decriminalisation, of soft drugs, among which cannabis remains the most popular with all social groups. In this highly contentious area, the Dutch attitude has often been mentioned as a voice of sanity.

Kannabiksen polttaminen ei ole terveydelle vahingollista - edes pitkällä aikavälillä. Silti tämä laajasti käytetty aine on laitonta lähes kaikkialla. Vuosien mittaan on ollut usein vaadittu että miedot huumeet - joista kannabis on yksi suosituimmista kaikissa sosiaaliryhmissä - pitäisi laillistaa. Tässä hyvin kiistanalaisessa kysymyksessä Hollannin asennetta un usein mainittu järjen äänenä.

Prominent among those currently calling for legislative reform - and going further by making constructive proposals - are police chiefs and city medical officers, people who know only too well that the existing policies in most countries are ineffective and unworkable. Meanwhile politicians have largely remained silent, seemingly afraid of offending powerful segments of the electorate or merely of being perceived as weak in the face of rising crime figures.

Lainmuutoksien vaatijoiden joukossa on ollut näkyvästi esillä poliisipäälliköt ja kaupunkien lääkintäviranomaiset, ihmiset jotka tietävät hyvin, että nykyinen politiikka useimmissa maissa on tehoton ja ei toimi; nämä ovat jopa menneet midemmälle, ja tehneet konkreettisia ehdotuksia. Samaan aikaan poliitikot ovat pitkälti vaienneet, ilmeisesti koska pelkäävät, että huomattava osa valitsijakuntaa loukkaantuisi, tai että heitä yksinkertäisesti pidettäisiin heikkoina nousevien rikoslukujen edessä.

Perhaps the politicians' real fear was that freedom to use soft drugs would automatically progress to increased use of substances such as cocaine and heroin. If so, they must have overlooked the recent Dutch government review which pointed out that decriminalisation of possession of soft drugs had not led to a rise in the use of hard drugs.

Poliitikot ehkä pelkäävät ensisijaisesti, että vapaus käyttää mietoja huumeita automaattisesti johtaisi sellaisten aineiden, kuten kokaiinin ja heroiinin lisääntyneeseen käyttöön. Jos näin on, heiltä on varmaankin jäänyt houmaamatta äskettäisen Hollannin hallituksen raportti, jossa huomautettiin, että mietojen huumeiden hallussapidon dekriminalisointi ei ole johtanut kovien huumeiden käytön lisääntymiseen.

Leaving politics aside, where is the harm in decriminalizing cannabis? There is none to the health of consumers, and the criminal fraternity who depend for their succor on prohibition would hate it. But decriminalisation of possession does not go far enough in our view. That has to be accompanied by controls of source, distribution, and advertising, much as happens with tobacco. A system, in fact, remarkably close to the existing one in Dutch coffee shops. Cannabis has become a political football, and one that governments continually duck. Like footballs, however, it bounces back. Sooner or later politicians will have to stop running scared and address the evidence: cannabis per se is not a hazard to society but driving it further underground may well be.

Jos politiikka jätetään sivuun, mitä haittaa kannabiksen dekriminalisoinnista olisi? Haittaa ei olisi käyttäjien terveydelle, ja rikollinen veljeskunta, jonka elinkeino riippuu kieltolaista, vihaisi sitä. Mutta käytön dekriminalisointi ei mielestämme mene riittävän pitkälle. Sen ohella pitää olla alkulähteen, jakelun, ja mainonnan valvontaa, kuten on laita tupakan kanssa. Järjestelmä itseasiassa olisi huomattavasti muistuttaisi olemassaolevaa järjestelmää Hollannin kahviloissa. Kannabiksesta on tullut poliittinen jalkapallo, jota hallitukset jatkuvasti väistelevät. Kuitenkin, niin kuin jalkapallot, se ponnahtaa takaisin. Ennemmin tai myöhemmin poliitikkojen on lakattava pakoilemasta ja on kohdattava tosiasiat: kannabis sinäänsä ei ole uhka yhteiskunnalle, mutta sen työntäminen syvemmälle maan alle saattaa olla.


sky@sky.org