EDUSKUNNAN
APULAISOIKEUSASIAMIES


Helsinki 22.6.1999


Dnro   640/4/99


Viite

Tero Nieminen


   HELSINKI

VASTINEPYYNTÖ Sisäasiainministeriön poliisiosasto on antanut lausunnon ja selvityk-
        sen eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittamanne kantelukirjoituksen 
        johdosta.


        Lähetän ohessa tiedoksenne jäljennökset lausunnosta ja selvitykses-
        tä. Jos haluatte, voitte antaa niihin vastineenne, kuitenkin viimeistään
        6.8.1999. Sen jälkeen kantelu voidaan ratkaista myös ilman vastinet-
        tanne.        Apulaisoikeusasiamies      Jaakko Jonkka

        Nuorempi
        oikeusasiamiehensihteeri     Jussi PajuojaOsoite: 00102 Eduskunta   Puhelin 09-4321    Telefax 432 2268