väittänyt poliisin menetelleen asiassa lainvastaisesti tai muutenkaan
      virheellisesti eikä poliisiosastolla ole muitakaan perusteita käytössään
      olleen asiakirjamateriaalin perusteella sellaista epäillä ottaen erityisesti
      huomioon kantelijan oma julkinen esiintyminen asiassa ja asian sen johdosta
      saama kansalaishuomio. Poliisiosasto toteaa kuitenkin, ottaen huomioon
      poliisin huumausainerikostorjunnan tavoitteet huumausainerikosten ennalta
      estämiseksi ja selvittämiseksi, että esitutkinnasta ja pakkokeinoista
      säädetyn asetuksen (575/1988) 9 §:ssä tarkoitetun tutkinnanjohtajan
      esimiehen on ollut tarpeellista tiedottaa, mihin toimenpiteisiin
      poliisiviranomainen ryhtyy sellaisen julkista huomiota saaneen tapahtuman
      johdosta, jossa on esitutkintalain 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla syytä
      epäillä, että rikos on tehty.

      Sisäasiainministeriön poliisiosasto ei katso myöskään tarpeelliseksi lausua
      kantelukirjoituksesta siltä osin kuin se koskee rikoksesta epäillyn
      kuulustelutilaisuuksia ja tämän asunnossa pakkokeinolain (450/1987)
      perusteella toimitettua kotietsintää, koska kantelija ei ole välttänyt
      poliisiviranomaisten menetelleen mainituissa virkatehtävissä lainvastaisesti
      tai muutenkaan virheellisesti. Toimitetun kotietsinnän yhteydessä
      takavarikoitujen rikoksentekovälineiden osalta poliisiosasto kuitenkin
      toteaa, että Helsingin käräjäoikeus on tuomiolauselmassaan 20.4.1998, dnro
      R 98/143 tuominnut kyseiset välineet valtiolle menetetyiksi.

      Muilta osin sisäasiainministeriön poliisiosaston lausunto on yhtenevä
      Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen lausunnon kanssa.
        
      Poliisijohtaja         Jorma Toivanen      Komisario            Jonne Lähteenmäki
    


TIEDOKSI
      Helsingin kihlakunnan poliisilaitos
      Rykom Paavo Selin, HPL
      Rkom Raimo Paakkala, HPL
      Ryk Juha Kypärä, HPL