SISÄASIAINMINISTERIÖ          LAUSUNTO
Poliisiosasto              Päivämäärä     Nro
                    15.6.1999     SM-1999-3/Tu-41EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIES


viite: Selvitys- ja lausuntopyyntönne sisäasiainministeriön poliisiosastolle
28.4.1999, dnro 640/4/99

ASIA

      Eduskunnan apulaisoikeusasiamies pyytää sisäasiainministeriön
      poliisiosastoa toimittamaan selvityksen ja lausunnon Tero Niemisen
      eduskunnan oikeusasiamiehelle osoittaman, 22.3.1999 päivätyn
      kantelukirjoituksen johdosta. Nieminen on kirjoituksessaan arvostellut
      Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen menettelyä kuulustelukutsun
      lähettämistä, kotietsintää ym. koskevassa asiassa kannabiksen käyttöä
      koskevan TV-ohjelman jälkeen. Asiasta on Helsingin kihlakunnan
      poliisilaitoksella kirjattu rikosilmoitus nro 6070/RHU/R/136858/97.


SELVITYS


      Selvitys- ja lausuntopyynnön johdosta Helsingin kihlakunnan poliisilaitos on
      antanut lausunnon ja Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen
      rikosylikomisario Paavo Selin, rikoskomisario Raimo Paakkala ja
      rikosylikonstaapeli Juha Kypärä ovat antaneet selvitykset.


SISÄASIAINMINISTERIÖN POLIISIOSASTON LAUSUNTO

      Sisäasiainministeriön poliisiosasto viittaa kuulustelukutsun osalta
      rikosylikonstaapeli Juha Kypärän selvitykseen ja toteaa pyydettynä
      lausuntonaan tältä osin, että kantelijalla olisi ollut mahdollisuus ottaa
      kuulustelijaan yhteyttä puhelimitse ja pyytää kuulusteluajan muuttamista,
      jos hän olisi ollut estynyt saapumaan kuulustelutilaisuuteen ilmoitettuna
      ajankohtana. Poliisiosasto katsoo, että käsillä olevassa tapauksessa poliisi
      menetteli lievemmän haitan periaatetta noudattaen eikä puuttunut
      epäillyn oikeuksiin enempää kuin oli välttämätöntä esitutkinnan
      tarkoituksen saavuttamiseksi.

      Sisäasiainministeriön poliisiosasto ei katso tarpeelliseksi lausua asiasta
      siltä osin kuin kantelijan kirjoitus koskee kantelijan nimeämän
      iltapäivälehden uutisointia, koska kantelija ei ole kantelukijoituksessaan


Postiosoite     Käyntiosoite    Puhelin       Telekopiointi
PL 257                 vaihde (09) 1601   1602924
00171 HELSINKI   Kirkkokatu 12    vaihde (09) 1601   1602521