5(6)

kan menettäminen ovat olleet Niemiselle yllätyksellinen ja erittäin ankara seuraamus ottaen huomioon huumausaineen käytön vähäisyys ja se, että aloite tuli ohjelman toimittajalta eikä Niemisellä ollut oma-aloitteisuutta ohjelman ideoinnissa tai toteuttamistavassa. Varsin kohtuuttomalta toimenpiteet ja seuraamukset tuntuivat, kun Helsingin poliisilaitoksen huumausaineyksikön komisario Selin oli juuri muutamaa päivää ennen oikeudenkäyntiä TV:ssä kertonut, että poliisilla ei ole mahdollisuuksia eikä intressiä käynnistää rikostutkintaa pelkän huumausaineen ja varsinkaan kannabiksen käytön osalta.

Rikoslain yhdenmukainen soveltaminen edellyttäisi, että poliisitutkinta käynnistettäisiin myös kaikkien niiden entisten heroiinin käyttäjien kohdalla, jotka julkisesti televisiossa ovat kertoneet vasta hiljattain päättyneestä runsaasta heroiinin käytöstä. Tuolloin on kysymyksessä jo pelkästään käytettävän huumausaineen laadusta johtuen huomattavasti vakavampiasteisesta huumausainerikoksesta, johon vahvojen huumeiden korkea hinta huomioon ottaen liittyy todennäköisesti myös omaisuusrikoksia. Niemisen huumausainetekemisiin ei sen sijaan liity mitään rikollisia sivuilmiöitä.

Kaiken edellä esitetyn perusteella Nieminen tulee jättää RL 50:7 nojalla rangaistukseen tuomitsematta. Toissijaisesti rangaistus tulee jättää tuomitsematta RL 3 luvun 5 §:n 3 mom. 1 tai 3- kohdan nojalla. Asiassa olisi tärkeää saada korkeimman oikeuden kannanotto kyseisten lainkohtien soveltamisesta.

Avustajan määrääminen

Nieminen on jo käräjäoikeudessa pyytänyt maksutonta oikeudenkäyntiä ja avustajan määräämistä. Käräjäoikeus ja hovioikeus ovat hylänneet pyynnön avustajan määräämisestä. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole sellainen tavanomainen rikosasia, jossa vastaajan oikeusturva ei vaatisi avustajan määräämistä.

Nieminen on ammatiltean ohjelmistosuunnittelija eikä hänellä ole minkäänlaista juridista koulutusta. Hän ei olisi ilman avustajaa osannut toimia oikeudenkäynnissä, sillä hän ei ollut mielestään syyllistynyt rikokseen, josta hänelle olisi tullut tuomita kaikki teko-olosuhteet huomioon ottaen rangaistus. Avustaja on tuonut rangaistuksen mittaamiseen vaikuttavia tekijöitä esiin jo käräjäoikeudessa ja