2(6)


MUUTOKSENHAKIJA:     Tero Olavi Nieminen 
             ohjelmistosuunnittelija, HelsinkiMUUTOKSENHAKIJAN 
ASIAMIES:        HK 
             asianajaja, varatuomari, Espoo VALITUSLUPAHAKEMUS

Hakija katsoo, että lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa ja oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Lisäksi valitusluvan myöntämiselle on olemassa muu painava syy.

PERUSTEET:

Hovioikeus on tuominnut virheellisesti lakia tulkiten Tero Niemisen huumausainerikoksista rangaistukseen vastoin RL:n 50 luvun 7 §:n yleistä tulkintaa ja vallitsevaa oikeuskäytäntöä. Niemisen huumausainetekemiset ovat selkeästi sellaisia kyseisen lainkohdan sanamuodon ja lain esitöiden mukaista menettelyä, joka ei teko-olosuhteet huomioon ottaen ole ollut omiaan heikentämään yleistä lainkuuliaisuutta, jolloin Nieminen olisi tullut jättää rangaistukseen tuomitsematta.

Nieminen on toimittajan pyynnöstä kertonut televisio-ohjelmassa hallitusta, vähäisestä huumausaineen käytöstä, jonka seurauksena tämän rikosasian tutkinta alkoi ja Nieminen lopulta menetti hyväpalkkaisen, vakituisen työnsä sekä tuli vielä rangaistukseen tuomituksi, vaikka yleisen käytännön mukaan henkilöt ( esim. entiset heroinistit), jotka