3


         seen kasvista kasvattamalla ja tuon huumausaineen 
         omaan käyttöön.


Syyksilukemisen perusteet

         Nieminen on käräjäoikeudessa myöntänyt syytteessä 
         kerrotun teonkuvauksen oikeaksi.

         Käytetyn huumausaineen määrästä on esitetty vain Nie-
         misen oma ilmoitus, jonka mukaan huumausainetta on 
         käytetty kuukaudessa alle gramman verran. Kannabis 
         sativa -kasvien kukintoja on ollut neljä.


Seuraamukset

         Oikeuskäytännössä hasiksen käytöstä ja hallussapidos-
         ta omaa käyttöä varten tuomitaan tavanomaisesti sak-
         korangaistus. Huumausaineen vähäisen määrän valmista-
         minen omaa käyttöä varten kasvista kasvattamalla on 
         seuraamuksen osalta tähän rinnastettavissa.

         Rangaistusta mitattaessa on otettava huomioon huu-
         mausaineen käytön kesto noin neljän vuoden ajan.

         Niemisen kohdalla kyse on huumausaineen pitempään 
         jatkuneesta omasta käytöstä. Oikeuskäytännössä täl-
         laisissa tapauksissa ei ole yleisesti jätetty ran-
         gaistukseen tuomitsematta rikoslain 50 luvun 7 §:n 
         perusteella. Käräjäoikeus ei myöskään katso, että
         rangaistus tulisi jättää tuomitsematta rikoslain 3 
         luvun 5 §:n 3 momentin 3 kohdan perusteella; asiassa 
         ei ole esitetty sellaisia seikkoja, jotka tekisivät 
         rangaistuksen tuomitsemisen kohtuuttomaksi.

         Käräjäoikeus toteaa, että Nieminen on tekonsa seu-
         rauksena menettänyt aikaisemman työpaikkansa, josta 
         hänen ansiotulonsa olivat olleet noin 14.000 markkaa 
         kuukaudessa. Nyttemmin Nieminen on töissä ja saa 
         palkkaa 10.973 markkaa kuukaudessa. Käräjäoikeus kat-
         soo, että työpaikan menetys ja siitä johtunut ansio-
         tulojen lasku on sellainen seikka, joka otetaan ran-
         gaistusta alentavana seikkana huomioon rikoslain 6 
         luvun 4 §:n nojalla. Sen sijaan se seikka, että Nie-
         minen on julkisesti ilmoittanut teostaan ei ole ri-
         koslain 6 luvun 3 §:n 3 kohdan tarkoittama lieventä-
         misperuste.

         Niemisen tekonsa seuraamuksen osalta esittämät seikat 
         koskien mahdollisuutta kriminaalipoliittisen tai huu-
         mepoliittisen keskustelun käymiseen ovat vailla mer-
         kitystä arvioitaessa Niemisen viaksi luetun teon ran-
         gaistavuutta tai teosta tuomittavaa seuraamusta.


Lopputulos

         Käräjäoikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta 
         ilmenevällä tavalla.

         Tuomio julistettiin ja siihen annettiin muutoksenha-
         kuohjaus.