2
SELOSTUS ASIASTA


Syyttäjän vaatimukset

         Syyttäjä on esittänyt asiassa tuomion liitteenä (tuo-
         mion liite A) olevan haastehakemuksen mukaiset vaati-
         mukset.

         Syyttäjä on täsmentänyt syytettään siten, että on 
         katsonut syytteen sisältävän kaksi eri tekotapakoko-
         naisuutta: 1) huumausaineen oston ja oman käytön sekä 
         2) huumausaineen valmistamisen kasvista kasvattamalla 
         ja oman käytön.


Niemisen vastaus

         Nieminen on myöntänyt menetelleensä syytteessä kerro-
         tuin tavoin siten, että huumausaineen käyttöjä on ol-
         lut noin kaksi kertaa kuukaudessa.

         Nieminen on kertonut, että käytetyn huumausaineen 
         määrät ovat olleet vähäisiä; ei edes yhtä grammaa 
         kuukaudessa.

         Nieminen on vedonnut rikoslain 50 luvun 7 §:n ja ri-
         koslain 3 luvun 5 §:n 3 momentin säännöksiin ja kat-
         sonut, että teosta tulee jättää rangaistus tuomitse-
         matta. Samoin Nieminen on vedonnut rikoslain 6 luvun 
         3 §:n 3 kohdan säännökseen ja kertonut, että hän on 
         itse selvittänyt poliisille rikoksensa. Edelleen Nie-
         minen on vedonnut rikoslain 6 luvun 4 §:ään ja kerto-
         nut, että hän menetti rikoksensa ja siitä kertomisen
         seurauksena työpaikkansa. Nieminen on myös yleisesti 
         vedonnut siihen, että hänen kertomansa huumausaineen 
         käyttö ei liity rikolliseen toimintaan, käyttö on ol-
         lut hallittua ja vähäistä.

LUETTELO TODISTEISTA

         - Tero Niemisen kertomus 
         - Takavarikkopöytäkirja 6070/R/136858/97/KEY/1

TUOMION PERUSTELUT


Syyksilukeminen

         Nieminen on kevään 1993 ja syksyn 1996 välisen ajan 
         Tampereella ja Helsingissä laittomasti pitänyt hal-
         lussaan ja noin kaksi kertaa kuukaudessa käyttänyt 
         hasista, minkä huumausaineen hän on ostanut eri hen-
         kilöiltä pienissä erissä. Nieminen on myös vuoden
         1997 alun ja kesän 1997 välisen ajan Espoossa ja Hel-
         singissä laittomasti viljellyt kannabis sativa -kas-
         veja, joista kasveista valmistamansa marihuanan hän 
         on itse käyttänyt.

         Käräjäoikaus katsoo, että Nieminen on menettelyllään
         syyllistynyt kahteen eri huumausainerikokseen; toi-
         saalta ostamansa huumausaineen hallussapitoon ja 
         omaan käyttöön ja toisaalta huumausaineen valmistami-