8


Olen ammatiltani ohjelmistosuunnittelija eikä minulla ole min-
käänlaista juridista koulutusta. Koska syytteen saaminen asiassa 
tuntui kannaltani kohtuuttomalta, halusin avustajaa käyttämällä 
varmistua siitä, että puolustuksessani vedotaan kaikkiin mahdol-
lisiin perusteisiin ja kannaltani edullisiin seikkoihin. Oma 
tietämykseni oikeuskäytännöstä on lähes olematon enkä olisi 
suullisessa oikeudenkäynnissä kyennyt esittämään kaikkia niitä 
perusteita, joihin avustajani vetosi puolustukseni perusteeksi.

Korostan vielä, etten olisi ilman avustajaa osannut toimia
oikeudenkäynnissä, sillä en ollut mielestäni syyllistynyt sel-
laisiin rikoksiin, josta minut tulisi tuomita kaikki teko-olo-
suhteet huomioon ottaen minkäänlaiseen rangaistukseen. Käsit-
tääkseni minulla on oikeus avustajani suulla vastata kanteeseen 
niin, että minulla oli mahdollisuus vedota vallitsevasta oikeus-
käytännöstä poiketen rikoslain 50 luvun 7 pykälän soveltamisen 
puolesta etenkin kuin tapaukseni on normaalista poikkeava il-
mitulotapansa johdosta.

Koska rikostutkinta käynnistettiin sen vuoksi, että olin ker-
tonut dokumenttiohjelmassa julkisesti kannabiksen hallitusta
käytöstäni, katsoin, että kohdallani voisi hyvinkin olla perus-
teita soveltaa tähän asti oikeuskäytännössä liian harvoin sovel-
lettua rikoslain 50 luvun 7 pykälää ja minut voitaisiin tällä 
perusteella jättää rangaistukseen tuomitsematta. Näkemystäni 
tuki se, että televisiossa tai muutoin julkisesti huumausaineen 
käytöstä aiemmin kertoneet olivat tietoni mukaan säästyneet ri-
kosoikeudellisilta seuraamuksilta ja se, että ainoana motiivi-
nani oli sanavapauteni nojalla osallistua yhteiskunnalliseen 
keskusteluun.

Korostettakoon lisäksi, että avustajani vetosi oikeudessa muun
muassa siihen, että menetin teon johdosta vakituisen hyväpalk-
kaisen työpaikkani. Käräjäoikeus on tuomiossaan ottanut tämän 
huomioon, joten voidaan katsoa avustajani myötävaikuttaneen