7


Mainittakoon vielä, että TV-esiintymiseni jälkeen asiasta kir-
joitettiin ilman suostumustani nimeäni käyttäen ja kuvani kanssa
eräässä iltapäivälehdessä varsin negatiiviseen sävyyn. Heti il-
tapäivälehden ilmestyttyä minut sain kirjeen saapua asian joh-
dosta kuulusteluihin muutaman tunnin kuluttua samana päivänä.
Onneksi olin tuolloin lomalla, sillä muutoin poliisit olisivat
todennäköisesti tulleet hakemaan minut kuulusteluihin, vaikka
5.8.1997 iltapäivälehdessä rikosylikomisario Selin nimenomaises-
ti lausuu, ettei asia ollut heillä luokiteltu kiireelliseksi. 
Edellä mainitut ovat minulle tekojeni johdosta aiheutuneita hai-
tallisia seuraamuksia, jotka tulisi ottaa rangaistusta mitat-
taessa tai tuomitsematta jättämistä harkittaessa huomioon.

Nyt kysymyksessä olevat teot liittyvät vähäiseen miedon huumaus-
aineen hallittuun käyttöön ilman mitään rikollisia sivuvaikutuk-
sia. Motiivinani kertoa kannabiksen käytöstäni oli yhteiskunnal-
lisen huumausainepoliittisen keskustelun syntyyn myötävaikutta-
minen ja aloite asiassa tuli toimittajilta, jotka olivat ideoi-
neet television dokumenttiohjelmansa ja halusivat asialle uskot-
tavuutta niin, että henkilöt esiintyisivät siinä omilla nimillä-
än. Kukaan toimittajista tai itse en olisi osannut odottaa esiin-
tymisestäni näin tuntuvaa rikosoikeudellista rangaistusta. Var-
sinkin kun huumeyksikön komisario Selin oli oikeudenkäyntiä edel-
tävällä viikolla lausunut suorassa Aamu-TV -lähetyksessä, ettei 
poliisilla ole resursseja eikä intressiä käynnistää rikostutkin-
taa pelkän huumausaineen ja etenkin kannabiksen käytön johdosta.

Avustajan määrääminen

Olen pyytänyt, että asianajaja THA määrätään oikeu-
denkäyntiavustajakseni. Avustajan määräämistä on perusteltu 
suullisesti käräjäoikeudessa. Haluan kuitenkin vielä todeta, 
ettei kysymyksessä ollut missään nimessä sellainen tavanomainen 
rikosasia, jossa vastaajan oikeusturva ei vaatisi avustajan mää-
räämistä.