6


sä lain säätäjän tarkoituksen toteutumisen turvaamiseksi sovel-
taa. Joka tapauksessa oma myötävaikutukseni rikoksieni sel-
vittämiseksi on olennaisesti edesauttanut rikosten sel-
vittämistä. Mainittakoon vielä, että minulta takavarikoitiin
muun muassa kaksi vesipiippua, jolla olin niin ikään itse ker-
tonut polttaneeni kannabista.

Käräjäoikeus on tuomion perusteluiden mukaan ottanut rangaistus-
ta mitattaessa sitä lieventävänä seikkana huomioon sen, että 
menetin rikoksen johdosta hyväpalkkaisen vakituisen työpaikkani. 
Katson kuitenkin, ettei työpaikkani menettämistä ole riittävässä 
määrin otettu huomioon sakkorangaistuksen suuruutta harkittaes-
sa. Työpaikan menettämisestä minulle aiheutui runsaasti ylimää-
räistä vaivaa uuden työpaikan hankkimisesta ja ansiotasoni alen-
tui yli 3000 markkaa kuukaudessa. Jo pelkästään työpaikan menet-
täminen tämänasteisten tekojen johdosta on niin ankara seuraa-
mus, että minut olisi sen vuoksi voitu jättää RL 3:5.3:n 3-koh-
dan nojalla kokonaan rangaistukseen tuomitsematta.

Korostettakoon vielä lopuksi, ettei minua ole koskaan aikaisem-
min tuomittu mistään rikoksesta, joten ensikertalaisuuteni oli-
si pitänyt ottaa päiväsakkojen määrää tuomittaessa huomioon. 
Käsittääkseni kannabiksen käytöstä tuomitaan ensikertalaiselle 
tavallisesti noin kymmenen päiväsakkoa tilanteessa, josta hänel-
le ei teon johdosta ole aiheutunut muita merkittäviä lisäseuraa-
muksia. Saamani 25 päiväsakon suuruinen sakkorangaistus, johon 
on käräjäoikeuden tuomion perusteluiden mukaan jo sovellettu RL 
6 luvun 4 pykälän lieventämisperustetta, poikkeaa näin ollen 
vallitsevasta oikeuskäyntännöstäkin ankarampaan suuntaan. Käsit-
tääkseni aika olisi nyky-yhteiskunnan arvomaailma huomioon ot-
taen jo kypsä sille, että vakiintunutta oikeuskäytäntöä liittyen 
rikoslain 50 luvun 7 pykälän soveltamattomuuteen muutettaisiin 
vastaamaan lain säätäjän alkuperäistä tarkoitusta ja lain henkeä 
eli rikoslain 50 luvun 7 pykälää alettaisiin tosiasiassa roh-
keasti soveltamaan oikeuskäytännössä ainakin kannabiksen käytön 
osalta.