5


lainkuuliaisuutta ja joista tulisi jättää rangaistukseen tuomit-
sematta.

Asiassa on ollut kysymys lähinnä sanavapauden, erään tärkeimmän
perusoikeutemme käyttämisestä. Olen halunnut omalta osaltani 
osallistua yhteiskunnassa käytävään, mietojen huumausaineiden 
käytön laillistamiseen liittyvään keskusteluun. Televisio-ohjel-
massa olen ainoastaan asialliseen sävyyn kertonut huumausaineen 
käytöstäni eikä tarkoituksena ole ollut millään tavalla mainos-
taa kannabiksen käyttöä kenellekkään.

Rikoslain 50 luvun 7 pykälässä on selkeäsanaisesti perusteltu 
sitä, että huumausaineen käytöstä voidaan jättää rangaistukseen 
tuomitsematta. Sanotun lainkohdan esitöissä on nimenomaisesti 
lausuttu, että rikoslain 50 luvun toimenpiteistä luopumista kos-
kevaa erityissäännöstä eli 7 pykälää olisi mahdollista soveltaa 
ensisijaisesti silloin, kun on kysymys huumausaineen käytöstä ja 
huumausaineen hallussapidosta tai valmistuksesta omaan käyttöön.

Käräjäoikeus ei ole rangaistustani mitattaessa soveltanut rikos-
lain 6 luvun 3 pykälän 3 momentin mukaista lieventämisperustet-
ta, vaikka koko syyte perustuu ainoastaan omaan kertomukseeni. 
Käräjäoikeus on tuomion perusteluissaan lausunut, ettei huumaus-
aineen käytön kertomista julkisesti voida pitää sellaisena seik-
kana, että rangaistusta mitattaessa tulisi soveltaa RL 6:3.3:n 
lieventämisperustetta. Kohdallani kysymys ei kuitenkaan ole ai-
noastaan tästä vaan olen edellä kerrotun lisäksi selvittänyt 
tekemisiäni myös esitutkinnassa ja käräjäoikeudessa.

Koska syytteeni tueksi ei ollut muuta näyttöä, olisin jo halu-
tessani voinut esitutkinnassa kiistää huumausaineen käyttöni ja 
säästyä näin oikeudenkäynniltä ja rangaistukselta. Olen kuiten-
kin päättänyt selvittää asiani loppuun asti ja kiinnittää samal-
la myös sekä tuomioistuinlaitoksen että yhteiskunnan huomiota
siihen, että rikoslaissa olevaa nimenomaista toimenpiteistä luo-
pumista koskevaa erityispykälää (RL 50:7) tulisi myös käytännös-