4


Rikoslain yhdenmukainen soveltaminen edellyttäisi, että poliisi-
tutkinta käynnistettäisiin myös kaikkien niiden entisten heroii-
nin käyttäjien kohdalla, jotka julkisesti televisiossa ovat ker-
toneet vasta hiljattain päättyneestä runsaasta heroiinin käytös-
tä. Tuolloin on kysymyksessä jo pelkästään käytettävän huumaus-
aineen laadusta johtuen huomattavasti vakavampi asteisesta huu-
mausainerikoksesta, johon vahvojen huumeiden korkea hinta huo-
mioon ottaen liittyy todennäköisesti myös omaisuusrikoksia.

Haluaisin myös painottaa sitä, että minut on tuomittu miedon
huumausaineen eli kannabiksen käytöstä. Kiistattomana tosiasiana
voidaan pitää sitä, että kannabis on tunnetuista huumausaineeksi
luokitelluista aineista lievimpiä ja tämän vuoksi siihen suh-
taudutaan rikosoikeudellisestikin lievemmin kuin niin sanot-
tuihin vaarallisiiin huumausaineisiin. Kannabiksen hait-
tavaikutaksista on esitetty ristiriitaista selvitystä ja aivan 
hiljattain arvovaltaisissa tieteellisissä julkaisuissa sellaista 
selvitystä, joka saa kannabiksen näyttämään alkoholiin verrat-
tuna vaarattomammalta.

Huomion arvoista on myös se, etten käyttänyt kannabista tele-
visiolähetyksessä vaan ainoastaan kerroin asiallisesti kannabik-
sen käytöstäni. Tämän vuoksi mitään perustetta rikoslain 50 
luvun 7 pykälän soveltamiselle ei ole vaan kysymyksessä on juuri 
lain esitöiden mukainen esimerkkitapaus kannabiksen omasta käy-
töstä.

Rangaistus

Mikäli hovioikeus vastoin luuloani päätyy käräjäoikeuden kanssa
samaan lopputulokseen, on rangaistustani joka tapauksessa lie-
vennettävä tuntuvasti. Rangaistukseni ei ole oikeudenmukaisessa 
suhteessa tekojeni vakavuuteen, moitittavuuteen ja vaaral-
lisuuteen ja se on huomattavasti vallitsevaa oikeuskäytäntöä 
ankarampi. Olen syyllistynyt sellaisiin vähäisinä pidettäviin 
tekoihin, jotka eivät ole olleet omiaan vaarantamaan yleistä