HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE
ASIA:       ValitusMUUTOKSENHAUN
KOHDE:      Helsingin käräjäoikeuden 6/1 osaston 20.4.1998 
         julistama päätös huumausainerikoksia koskevas-
         sa asiassa R 98/143.