2
         tamaan niistä samoin kuin siitä, mitä Te kullakin
         todisteella aiotte näyttää toteen. Teidän tulee 
         myös toimittaa käräjaoikeudelle (alkuperäisenä tai
         jäljennöksenä) ne kirjalliset todisteet, joihin 
         vetoatte. Teidän tulee myos ilmoittaa todistajan 
         ja muun kuultavan yhteystiedot.


         käräjätuomari Timo Vuojolahti
         puh. 157 2671, telefax 157 2657 / haastemies
         Jukka-Pekka Willberg

LIITTEET     Haastehakemus

OHJEITA VASTAAJALLE


Esitutkintapöytäkirja

      Vastaajalla on oikeus saada esitutkintapöytäkirja käyttöönsä esittämällä poliisille tämä haaste.


Rangaistuksen lisäksi tuomittavat muut rikosoikeudelliset seuraamukset

      Rangaistuksen lisäksi tuomioistuin voi muun muassa
      -    tuomita rikoksentekovälineen ja rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn valtiolle menetetyksi
      -    määrätä tuomitun korvaamaan valtiolle todistajille maksetut korvaukset, päihdetutkimuskulut ja rikoksen
          uhrista ehkä hankitun lääkärintodistuksen lunastusmaksun sekä mahdolliset oikeuteen noutamisesta
          aiheutuneet kustannukset
      -    määrätä liikennejuopumukseen tai törkeään liikenteen vaarantamiseen syyllistyneen määräajaksi
          ajokieltoon.


Oikeudenkäyntiavustaja ja asiamies

      Jos ette mielestänne selviydy oikeudenkäynnistä ilman avustajaa, Teidän on syytä hankkia oikeudenkäyntiavustaja (esim. 
      asianajaja, yleinen oikeusavustaja tms.) jo hyvissä ajoin ennen asian istuntokäsittelyä.

      Jos Teitä ei ole määrätty saapumaan istuntoon henkilökohtaisesti, saatte käyttää asiamiestä edustamaan itseänne oikeuden-
      käynnissa. Teidän on tällöin valtuutettava asiamiehenne antamalla tälle valtakirja.


Maksuton oikeudeunkäynti

      Maksuton oikeudenkäynti voidaan hakemuksesta myöntää henkilölle, joka taloudellisen asemansa vuoksi ei vaikeuksitta 
      kykene kokonaisuudessaan maksamaan asian käsittelystä aiheutuvia menoja. Maksutonta oikeudenkäyntiä ei kuitenkaan 
      myönnetä, jos asialla katsotaan olevan asianomaiselle henkilölle vain vähäinen merkitys.

      Maksutonta oikeudenkäyntiä voidaan pyytää kirjallisesti tai istuntokäsittelyssä myös suullisesti. Pyynnön yhteydessä haki-
      jan on annettava kirjallinen vakuutus muun muassa tuloistaan, varallisuudestaan ja elatusvelvollisuudestaan. Vakuutus- ja 
      hakemuslomakkeita saa mm. käräjäoikeuden kansliasta ja sosiaaliviranomaisilta.


Laillinen este

      Laillisella esteellä tarkoitetean sitä, että henkilö sairauden tai yleisen liikenteen keskeytyksen vuoksi on estynyt saapu-
      masta istuntoon. Jos ilmoitetean muu este, käräjäoikeus tutkii, voidaanko se hyväksyä. Esteestä on heti sen tultua tietoon 
      ilmoitettava käräjäoikeuden kansliaan.


Asian käsittely

      Asianosaisen on perehdyttävä asiaan niin hyvin, ettei asian käsittelyä tarvitse hänen laiminlyöntinsä vuoksi lykätä tai pe-
      ruuttaa.

      Pääkäsittelyn aluksi syyttäjän ja/tai asianomistajan on esitettävä vaatimuksensa perusteineen ja vastaajan ilmoitettava, 
      myöntääkö vai kiistääkö hän vaatimukset. Tämän jälkeen asianosaisten tulee vuorollaan tarkemmin perustella kantaansa ja 
      lausua vastapuolen perustelujen johdosta. Todistelun jälkeen asianosaisten on vielä esitettävä loppulausuntonsa. Tällöin 
      asianosaisten tulee lausua käsityksensä todisteista ja siitä, miten asia heidän mielestään tulisi ratkaista kaiken 
       pääkäsittelyssä esitetyn aineiston perusteella.

      Jos asianosainen tahtoo pääkäsittelyssä esittää todisteen, jota hän ei ole aikaisemmin ilmoittanut, hänen on viipymättä 
      ennen pääkäsittelyä saatettava se tuomioistuimen tietoon ja samalla ilmoitettava, mitä hän haluaa todisteella nayttää toteen.

      Asia kasitellään istunnossa suullisesti. Asianosainen ei saa istunnossa lukea eikä antaa käräjäoikeudelle oikeudenkäyntikir-
      jelmää tai muuta kirjallista lausumaa. Asianosainen saa kuitenkin lukea vaatimuksensa asiakirjasta sekä käyttää kirjallisia 
      muistiinpanoja muistinsa tueksi.