HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS       HAASTE RIKOSASIASSA      1
Osasto 6/11             Kutsu pääkäsittelyyn 
Pasilanraitio 11                   Asianumero
00240 HELSINKI           17.03.1998    R 98/143Nieminen, Tero Olavi 
            
   Helsinki 
puh.     


Syyttäjä     kihlakunnansyyttäjä Maarit Loimukoski

Vastaaja(t)    Nieminen, Tero Olavi


Asia       huumausainerikoksia

VASTAAJAN HAASTAMINEN

         Käräjäoikeus haastaa Teidät vastaamaan oheisesta
         haastehakemuksesta ilmeneviin vaatimuksiin karäjä-
         oikeuden pääkäsittelyssä.ISTUNTO

Aika       Maanantaina 20.04.1998 klo 9.00

Paikka      Pasilanraitio 11, 00240 Helsinki, osasto 6/11, 
         sali P 45

LÄSNÄOLOVELVOLLISUUS

         Teidän on saavuttava karäjäoikeuden istuntoon hen-
         kilökohtaisesti esteettömän poissaolon varalta 
         asetetun 2.000 markan sakon uhalla.


POISSAOLON SEURAUKSET

         Jos Te jäätte ilman laillista estettä saapumatta 
         käräjäoikeuden istuntoon tai käytätte asiamiestä 
         sijastanne ja läsnäoloanne edelleen pidetaän vält-
         tämättomänä, Teidät tuomitaan asetettuun uhkasak-
         koon ja asetetaan korkeampi uhkasakko tai Teidät
         määrätään tuotavaksi samaan tai myöhempään istun-
         toon.VAATIMUKSIIN VASTAAMINEN

         Teidän tulee ilmoittaa kantanne Teitä vastaan esi-
         tettyihin vaatimuksiin (myönnättekö vai kiistatte-
         kö syytteen ja muut vaatimukset). Jos kiistätte 
         syytteen ja/tai muun vaatimuksen, Teidän tulee 
         myös ilmoittaa kantanne perustelut. Jos Te aiotte 
         esittää todisteita, käräjäoikeus kehottaa Teitä jo 
         hyvissä ajoin ennen istuntoa kirjallisesti ilmoit-