FINLANDS CANNABISFÖRENING - FCF

Finlands 
Cannabisförening

FCF inledde sin verksamhet år 1990 men grundades officiellt först år 1991. Föreningens uppgift är att påverka finsk lagstiftning för att få till stånd en avkriminalisering av användning, hantering och odling av cannabis för privat bruk. FCF studerar också cannabisbruk i olika kulturer genom olika tidsåldrar.

Trots sin ringa ålder så har föreningen snabbt fått fotfäste inom den finländska diskussionen runt droger, ett område som tidigare legat mer eller mindre helt i händerna på polis och föräldraföreningar. Föreningens ställningstagande i olika frågor har blivit mer och mer eftersökt och representanter för föreningen blir allt oftare inbjudna till att delta i olika tillställningar. Förutom diskussion och information så idkar föreningen olika slag av ideell verksamhet. I denna ingår bland annat utgivningen av en tidning, Hamppu, samt arrangerandet av medlemsprogram i form av tex. fester, utflykter och klubbkvällar. Föreningen tar aktivt ställning i frågor rörande finländsk drogpolitik, anordnar diskussionstillfällen och andra tillställningar samt utför forskning och publicering runt cannabisrelaterade frågor. Föreningens träffar har utvecklats till ett inofficiellt diskussionsforum där intresserade kan få svar på frågor och utbyta ideer rörande odling och kultivering av Cannabis.

FCF har emellertid stött på motstånd från olika fronter. Bland annat så har justitieministeriet och medlemmar ur finlands regering ifrågasatt föreningens verksamhet. År 1991 attackerades föreningen av ett antal regeringsmedlemmar, vilka hävdade att föreningens verksamhet strider mot finländsk lagstiftning. Behandlingen resulterade dock i ett uttalande som konstaterade att "föreningen inte har utfört arbete som kan sägas strida mot finländsk lag eller god ton". Justitieministeriet förkastade våren 1993 en av föreningen år 1991 inlämnad ansökan om registrering. Ministeriets uttalande tolkades så att FCFs verksamhet "strider mot god ton eftersom föreningens uppgifter inte är i enlighet med samhällets syn på god moral och rätt". Föreningen lämnade sommaren 1993 in en protest till högre rättsinstanser. Högsta Domstolen konstaterade dock att förkastandet av registreringsansökan hade varit korrekt, dock på andra grunder än de ursprungliga. I sitt beslut medgav HD att föreningens strävan att få till stånd en ändring av nuvarande lagstiftning samt att arbeta för att påverka den allmänna opinionen inte i sig strider mot god ton, men att HD ändå anser att föreningen arbetar för och sprider vanor som inte kan anses vara hälsosamma.

Trots detta så fortsätter FCF sin verksamhet, tills vidare i form av en oregistrerad förening.


mailto:sky@sky.orgTill huvudsidan